هیچ کس فنجان قهوه ام را نخوانده است
بی آن که تو را در آن ببیند،
هیچ کس خطوط کف دستم را ندیده است
بی آن که چهار حرف از اسم تو را بگوید،
همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطری که او بر تمام زندگی ات جا گذاشته است،
همه چیز را می شود نهان کرد
جز صدای گام های کسی که در درونت راه می سپرد...

ادامه مطلب
منبع : سرنوشت تلخهمه چیز را میتوان حاشا کرد جز....
برچسب ها :